fbpx

Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Gekon Artur Wojsa na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Portalu Connect.info.pl

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 • Operator — firma Gekon Artur Wojsa z siedzibą we Wrocławiu (ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław), wpisana do CEIDG, NIP: 9151698492, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@connect.info.pl;
 • Portal Connect.info.pl albo Portal – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Connect.info.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej Connect.info.pl.
 • Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące organizowanego wydarzenia (zaproszenie do udziału w wydarzeniu) lub oferowanych usług, zamieszczane w Portalu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 • Towar — wydarzenie lub usługa oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
 • Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
 • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Portalu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu;
 • Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, odświeżanie. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania zostały określone w dziale Współpraca;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Portalu Connect, określone w dziale Współpraca.
 • Dezaktualizacja Ogłoszenia – sytuacja, w której (1) doszło do zakończenia Wydarzenia lub (2) Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Towaru niż Towar, którego dotyczyło pierwotnie.

§3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu wyświetlany jest adres e-mail ogłoszeniodawcy, który umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia
 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
 5. Ogłoszenia zamieszczane w kategorii Imprezy podlegają opłacie określonej w Cenniku.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru.
 8. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
 9. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
 11. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Connect materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora.
 12. Użytkownik korzystający z usług oferowanych w związku z funkcjonowaniem Serwisu zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych, zapisywanych lub publikowanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu, itp.). Dane kontaktowe podane podczas korzystania z usług Serwisu mogą być wykorzystywane do prowadzenia stosownej komunikacji przez Operatora, podmioty powiązane lub zaufanych partnerów biznesowych. Operator zastrzega możliwość prowadzenia stosownej komunikacji związanej bezpośrednio ze świadczonymi usługami. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć (np. wybrać odpowiedni kanał komunikacji lub ograniczyć kontakty marketingowe wyłącznie do określonego numeru telefonu lub adresu e-mail) w dowolnym momencie, korzystając z odpowiednich ustawień Konta Connect lub zgłaszając takie żądanie Operatorowi.

§4. Ogłoszenia – Konto

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń ( np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu CONNECT.INFO.Pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@Connect.info.pl.
 9. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@Connect.info.pl.
 10. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 11. Operator ma prawo weryfikacji statusu Użytkownika oraz odmowy uznania go za Konsumenta w przypadku stwierdzenia, iż zamieszczane Ogłoszenia związane są z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Użytkownika. Operator uwzględnia w tym zakresie w szczególności liczbę zamieszczanych Ogłoszeń (większą od liczby ogłoszeń zamieszczanych przez Konsumentów) oraz ich treść. Użytkownik, któremu odmówiono statusu Konsumenta ma prawo złożenia wyjaśnień i dokumentów. Na ich bazie Operator podejmuje finalną decyzję w tej sprawie.

§5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie CONNECT.INFO.Pl wymaga:
 • wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu CONNECT.INFO.Pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie
 • dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. Natomiast aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) zgodnie z punktem 8 Regulamin
 • w przypadku przekroczenia Limitu – wykupienia Pakietu Ogłoszeń lub dokonania opłaty, o której mowa w punkcie 3 ust. 5
 1. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa zgodnie z zamówionym harmonogramem emisji, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia.Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 2. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 3. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 4. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
 6. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 7. Operator uprawniony jest do przyznawania Użytkownikowi np. w ramach akcji promocyjnych, czy konkursów, punktów rabatowych, które wykorzystać można w terminie 90 dni od dnia ich uzyskania. Jeden punkt rabatowy uprawnia do obniżenia o 1 zł brutto opłatę za wyróżnienie Ogłoszeń, usługi Płatnego Odświeżenia Ogłoszeń oraz usługi Pakietów Promowań.
 8. W Serwisie emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Operator uprawniony jest do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja.

§6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie CONNECT.INFO.Pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Usługami, którymi wykonywanie narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
 • powszechnie uznane za obraźliwe,
 • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
 • wprowadzające w błąd.
 1. Operator nie odpowiada za:
 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
 • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
 • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
 • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, o których mowa w pkt. 3.10 Regulaminu, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
 1. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 2. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu CONNECT.INFO.PL wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z CONNECT.INFO.PL od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 3. Zasady dokonywania przerw technicznych oraz skutki występowania awarii technicznych i innych błędów określone zostały w Załączniku nr 12.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres:
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

§8. Płatności

 1. Użytkownik może korzystać w Serwisie z usług płatnych i bezpłatnych. Zapłata za usługi płatne następuje z góry poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
 2. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania danych karty płatniczej w celu umożliwienia dokonywania zapłaty zgodnie z ust. 1.1 powyżej bez konieczności każdorazowego podawania pełnych danych karty. W celu dokonania płatności z wykorzystaniem danych karty zarejestrowanej zgodnie z niniejszym ustępem, Użytkownik powinien wybrać zarejestrowaną kartę płatniczą z listy oraz podać kod CVC lub CVV w celu potwierdzenia dokonywanej płatności. Transakcja płatnicza jest wykonywana na zasadach określonych dla płatności internetowej kartą płatniczą w ust. 1.1 powyżej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane zarejestrowanej karty płatniczej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 3. Użytkownik może posiadać nie więcej niż 10 zarejestrowanych kart płatniczych.
 4. Operator nie pobiera opłaty z tytułu zarejestrowania danych karty płatniczej.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie CONNECT.INFO.Pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu CONNECT.INFO.Pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu CONNECT.INFO.Pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik:
 • nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo Operatora do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie CONNECT.INFO.PL. Operator nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa użytkownika powiązana z Kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji.;
 • pomimo uprzedniego wezwania go przez Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazaną w wezwaniu działalność.
 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu CONNECT.INFO.Pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.